Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.reel-bike.pl jest firma „Reel" Marek Rechlecki, adres siedziby: Sławkowice 257, 32-020 Wieliczka, NIP: 7542513900, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: reel.bike@gmail.com, dalej „Administrator", będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
a) kontaktowania się z Usługobiorcą (Klientem);
b) realizacji zawartej między Stronami umowy;
c) dochodzenia roszczeń, zawiadamianie odpowiednich organów ścigania w przypadku kradzieży/ przywłaszczenia lub zniszczenia sprzętu;
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres;
c) Adres e-mail;
d) Numer telefonu;
e) PESEL;
f) Nr dokumentu tożsamości;
g) Inne;
3. Dane Osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Usługodawca uzyskuje Dane Osobowe w ramach świadczenia usługi, przedstawienia oferty oraz realizacji umów.
5. Stronę internetową www.reel-bike.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Administrator zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia danych pozyskanych ze strony oraz oświadcza, że dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione innym podmiotom trzecim.
2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Każdemu udostępniającemu Dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma on również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 2 i 3 należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: reel.bike@gmail.com lub adres pocztowy: „Reel" Marek Rechlecki, Sławkowice 257, 32-020 Wieliczka.

5. PLIKI "COOKIES"

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików„cookies". Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
a) sesyjne;
b) stałe;
c) analityczne;
4. „Cookies" „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
5. „Stałe" pliki „cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. „Cookies" „analityczne" umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. "Analityczne" „cookies" gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora przez cały okres jego działalności lub do czasu kiedy użytkownik zażąda usunięcia swoich danych.
4. Administrator zastrzega prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności w razie takiej konieczności lub zmian prawa. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem – szczegółowe dane w pkt. 1.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem